Bruger:Csörföly D

Fra Wiktionary
Spring til navigation Spring til søgning
dansk engelsk
alting everything
egne sig til be suitable for
senest latest
helhed whole n
kendt well known
læse read
bare only
dybde depth
samtidig simultaneous
opnå reach obtain
bestå af consist of
stå stand
rækte row
ophold stay n
tage take
løse solve
udvikling development
såvel as well
øvelse training
hoved head
undervisning teaching
uge week
længde length
forskellig different
slank slender slim
de fleste the majority
diæt diet
sommenhæng connection
tøre lead v
retning direction
nødvendigt necessary
når when
hjælpe help
vågne wake up
løsning solution
mening meaning / opinion
bølge wave n
lårlig bad
tilstand state
betyde mean
virkelig real
nævne mention
mulighed possibility
forbløffende amazing
bevidsthed c consciousness
storartet adj grand /grossartig/
klarhed Klarheit
grænse border frontier
mellem between among
fænomen et phenomenon
øve train v
øve sig i ngt practise sg
euforiserende euphoriant
forskning research
hemmelig secret
evne ability / talent / gift
grunglæggende fundamental
hinsides beyond
tilsyneledende apparent
forestille represent
forestille sig imagine
forestilling idea / preformance
forskel difference
anderledes adv otherwise
anderledes adj different
omverden outside world
måde way / manner / moderation
enhver everybody anybody every any
såkaldt so-called
nogen some any someone anyone
påvirke influence
iagttage observe watch
endnu yet still more even
overskride cross v
føle feel v
elskede darling / honey
pludselig adj sudden
pludselig adv suddenly
lykkelig happy
omkring about / around
mængde quantity
tilbage back
kærlighed love
gennembrud breakthrough
guddommelig divine
følelsesmæssig emotional
ligesom like
kunne be able to / can
ansvar responsibility
sit his / her / its
sin his / her / its
pris price
lave make
ligge lie
betaling payment
førende leading
udland foreign country
komme come
ny new
utænkelig inconceivable
hylde praise
offentligshed en the public
fremhæve point out
skyld debt guilt fault
for hendes skyld for her sake
for din egen skyld in your own interest
dreje turn
tilsvarende corresponding
sænke lower v
mindre smaller less
berømt famous
mørke darkness
forny renew
forbinde join associate
ægte genuine
skæv crooked
åndedræt breathing
underliv et lower abdomen
tåre tear n
oldtid prehistoric times Altertum
virkning effect
særlig private separate
homøopatisk homeopathic
modlage receive
udskille separate v
afspejle reflect
udtryk expression
rod rødder root
samme same
krøbling cripple
senere later
forbindelse connection
opfattelse opinion
bruge use v
skulle have to must
hvorfor why
vise show
større bigger
ned down
presse press
budskab et message
begge both
vælge choose
vane habit custom
fremmed strange
dumhed stupidity
visdom wisdom
understrege emphasize
grim ugly
forsigtig careful
vold violence
urolig restless worried concerned
krig war
skærm screen
afhængig dependent
kristendom Christianity
kæmpe giant n enormous adj fight v
kind cheek
latterlig ridiculous
forhåbning hope n
synpunkt point of view
dengang then at that time when
forbudt forbidden
uafhængig independent
fuldbyrde consummate complete
tjene earn serve
tjener waiter
Ægypten Egypt
Grækenland Greece
samklang harmony
kilde source
kejser emperor
blodtryk blood pressure
[[ ]] [[ ]]
[[ ]] [[ ]]
[[ ]] [[ ]]
[[ ]] [[ ]]
[[ ]] [[ ]]
[[ ]] [[ ]]
[[ ]] [[ ]]
[[ ]] [[ ]]
[[ ]] [[ ]]
[[ ]] [[ ]]
[[ ]] [[ ]]
[[ ]] [[ ]]
[[ ]] [[ ]]
[[ ]] [[ ]]
[[ ]] [[ ]]
[[ ]] [[ ]]