ភាសាកូរ៉េ

Fra Wiktionary

Khmer

Proprium

ភាសាកូរ៉េ

  1. koreansk (sprog)